E-podatelna

Elektronická adresa:info@obec-litohor.cz

Tato elektronická podatelna je určena pro příjem podání elektronickou poštou Obecnímu úřadu v Litohoři.

Adresa pro osobní a poštovní podání přijímání datových zpráv na technických nosičích (disketa 1.44 MB, CD, Flash disk)

Obecní úřad Litohoř Litohoř č.p. 155 675 44 Příjem elektronické zprávy je obsluhou elektronické podatelny potvrzen. Podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.K podání, které není podepsáno zaručeným elektronickým podpisem a které nebude do 3 dnů doplněno písemným podáním, nebo podáno v uvedené lhůtě ústně do protokolu úřadu, se dále nepřihlíží, pokud ze zvláštního zákona nevyplývá, že správní orgán je oprávněn zahájit řízení ve věci samé z moci úřední (z vlastního podnětu). Ustanovení předchozí věty se nepoužije v případě, že podatelně bude doručeno podání, které je svým obsahem podáním podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Na toto podání se pohlíží stejně, jako kdyby bylo podáno v písemné formě.

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Podání budou přijímána ve formátech: *.txt, *.htm, *.html, *.doc, *.rtf, *.pdf

Zpráva o potvrzení doručené z právy má následující text :

„Vaše podaní ………. bylo přijato dne ………………. k dalšímu zpracovaní“.

Zpráva o odmítnutí obsahuje důvod odmítnutí zprávy a obsahuje následující text :

„Vaše podání ………. bylo odmítnuto dne …………………. z dalšího zpracování na úřadu“ …. Důvod odmítnutí : Odůvodnění odmítnutí.

Tyto zprávy musí být vždy podepsány zaručeným elektronickým podpisem oprávněného pracovníka.

Postup při zjištění kódu způsobilého přivodit škodu.

Zprávy obsahující kód způsobilý přivodit škodu (vir) jsou odmítnuty a o příjmu zprávy není odesílána odpověď.

Podání podle zákona č. 71/1967 Sb., Správní řád

Podle §19 odst.2 zákona č. 71/1967 Sb. Musí být z podání patrno kdo je činí, které věci se týká a co se navrhuje. Zvláštní právní předpisy mohou stanovit jeho další náležitosti.