Samostatná obec

Přehled provedených prací, které obec uskutečnila od roku 1990, kdy se osamostatnila

1990

 • převedení agendy a majetku obce

1991

 • přemístění kanceláře OÚ z přízemí do 1. patra
 • úprava prostor pro přestěhování pošty
 • přihlášení do programu obnovy venkova
 • urbanistická studie obce
 • studie na splaškovou kanalizaci
 • koupení pozemků koupaliště a hřiště

1992

 • zpracován projekt na vodovod v obci
 • osazení nautily do studny (bývalé fotbalové hřiště)
 • zbudování vodovodu s napojením školy, školky, fary a kulturního domu
 • zhotovení sklepa na koupališti
 • vykopání studny na koupališti
 • rekonstrukce sociálního zařízení na koupališti, rozvod teplé a studené vody, splašková kanalizace, sprchy, umývárky, splachovací WC, obklady stěn a dlažby
 • v areálu koupaliště a hřiště zhotoveny tři přejezdy přes potok

1993

 • zpracován projekt na splaškovou kanalizaci
 • úprava plochy pro fotbalové hřiště
 • přístavba šatny na koupališti
 • oprava sociálního zařízení ve škole, výměna stropu, nové rozvody vody
 • v ZŠ rovněž teplá voda do kuchyně, kanalizace
 • nové vstupní dveře a zádveří
 • nové rozvody vody v mateřské škole

1994

 • oprava střech ve škole, ve staré zbrojnici a márnici
 • propojení kanalizace mezi domy č. p. 70 - 73
 • vstup obce do svazku obcí „Skládka TKO"
 • okapové žlaby na školních budovách
 • dešťová kanalizace kolem kostela s napojením na obecní kanalizaci
 • zhotovení betonového tanečního parketu na koupališti
 • měděné okapové žlaby a svody na kostele
 • oprava střechy kostela
 • úsporné osvětlení ve škole, mateřské škole a na obecním úřadě
 • obložení stěn ve škole akulitem, radiátorové kryty
 • betonová podlaha ve školním skladu
 • zateplení ohřívačů vody v mateřské škole a kulturním domě

1995

 • rozvod telefonní sítě v obci
 • zpracování generelu plynofikace obce
 • malování ve škole, nátěr oken a dveří
 • osazení žaluzií ve škole, školce a na obecním úřadě
 • zbudování fotbalového travnatého hřiště
 • zakoupení sekačky na sečení
 • zpracování projektu na plynofikaci obce
 • obložení stěn na koupališti dřevem
 • koupení a výměna pozemků v prostorách koupaliště
 • projekt na zastřešení a zateplení mateřské školy
 • převedení pozemků a zápis do majetku obce

1996

 • posílení sítě NN, nové trafo u bytovky v Kozím perku
 • koupení domu č. 52 a okolních pozemků
 • převedení lesů na obec
 • plynofikace obce
 • vyřízení úvěru 3 mil. Kč na plynofikaci
 • zastřešení a zateplení mateřské školy
 • rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole, nové lavice a židličky do školy

1997

 • plynofikace školy, školky, kulturního domu, knihovny, zasedací místnosti, obecního úřadu a koupaliště
 • změna projektu přivaděče vody a umístění vodojemu
 • zpracování projektu na zbudování tělocvičny pro děti ve škole
 • schválení dodatku k urbanistické studii na zástavbu rodinných domků
 • zhotovení přípojky vody z budovy mateřské školy ke hřbitovu

1998

 • přidělena stavební místa v lokalitě „Pod vsí" a za mateřskou školou
 • vstoupili jsme do svazku obcí Vodovody a kanalizace
 • započalo se s výstavbou přivaděče vody a vodojemu
 • zpracování projektů na zbudování inženýrských sítí „Pod vsí" a za MS

1999

 • pokračování ve výstavbě vodovodních řádů v obci
 • zbudování 3. třídy v přízemí školy
 • nové lavice a židličky
 • stavební úpravy pro zbudování jídelny ve školce
 • rekonstrukce kanceláře obecního úřadu a sociálního zařízení
 • budování inženýrských sítí „Pod vsí" a za školkou
 • demolice domu č. 52

2000

 • vstup obce do sdružení obcí Moravskobudějovický mikroregion
 • vodovodní řady v obci
 • zpracování projektu na autobusovou zastávku s odbočovacími pruhy a ná­stupními ostrůvky
 • žádost o dotaci z programu obnovy venkova na tělocvičnu ve škole

2001

 • dokončení vodovodních řadů po celé obci
 • uložení splaškové kanalizace v Kolovratech pod vodovodní potrubí
 • zbudování autobusové zastávky s nástupními ostrůvky
 • zpracování projektu na sklad nářadí v základní škole
 • pokračování v budování tělocvičny
 • zbudování skladu nářadí na koupališti
 • nové stolky a židličky v mateřské škole
 • dopravní značení v obci na místních komunikacích
 • zakoupení počítačů do školy a na obecní úřad
 • rekonstrukce soc. zařízenív kulturním domě

2002

 • dokončení výstavby tělocvičny
 • zpracování projektů chodníků a místních komunikací po celé obci
 • oprava místních komunikací před kulturním domem
 • setkání rodáků a svěcení znaku a praporu
 • napojení školky, školy a kulturního domu na veřejný vodovod
 • úprava vodárny ve škole na umyvárnu pro děti s teplou vodou
 • úprava kotelny ve škole, umístění el. kabelů pod omítku, dlažba podlahy

2003

 • oprava místní komunikace kolem parku, kostela a podél státní k zastávce
 • nové kontejnery na tříděný odpad

2004

 • místní komunikace v Kozím perku a k truhlárně ( starému hřišti )
 • chodníky po celé vsi
 • vybudováno 6 tenisových kurtů
 • rekonstrukce budovy koupaliště – nástavba
 • veřejné osvětlení – rekonstrukce, úsporná svítidla
 • pořízení hokejových mantinelů

2005

 • nákup kopírky
 • pořízen plynový sporák do kuchyňky v KD
 • 2 nové tenisové kurty
 • inženýrské sítě na koupališti k chatkám
 • dřevěné chatky na koupališti pořízení
 •  kontejnery na odpad 8 ks
 • metropolitní síť III internet

2006

 • komunikace, parkoviště ke koupališti
 • dětské sportoviště na koupališti, u bytovky pod vsí
 • počítač, stůl pod počítač
 • kontejner na bio velký
 • radary
 • výměna oken ve škole

2007

 • rozšíření rozhlasu a  osvětlení v Americe, k Budějovicím
 • kontejner na bio velký
 • infopanel v parku
 • nový počítač a tiskárna

2008

 • budova koupaliště – rekonstrukce, okna, sociálky ...
 • nová velká pergola na  koupališti
 • fotbalové hřiště – rekonstrukce, zábradlí, zavlažování ...
 • budova rozhodčí - nová
 • zabezpečovací zařízení na OÚ
 • travní sekačka nákup
 • oprava střechy ZŠ
 • oprava pomníku v parku

2009

 • rozšíření vodovod u za školkou pro novostavby
 • celková rekonstrukce kulturního domu
 • studna u hřiště na kropení stadionu
 • kancelář – rekonstrukce, nábytek
 • počítače – Czech-point
 • sítě na hokej a fotbal, branky
 • popelnice na bio – hnědé plastové
 • projekt na inženýrské sítě nad koupaliště
 • projekt chodníky do Ameriky
 • projekt rybníčky v Toulatech

2010

 • rekonstrukce mateřské školy, výměna oken, nové sociální zařízení
 • dokončení chodníků v obci směrem na Mor. Budějovice
 • inženýrské sítě pro stavbu rodinných domků nad koupalištěm
 • bezdrátový rozhlas v obci
 • setkání rodáků u příležitosti 820. Výročí první písemné zmínky o obci
 • výstavba chodníku u kostela