Obsah vyjádření Kraje Vysočina, speciálního stavebního odboru k opravě silnice I/38 obce Litohoř

Dobrý den paní starostko! Skutečně jsme spolu před zahájením stavebního řízení projednávali způsob navržených oprav silnice I/38 Želetava – hranice kraje a vy jste vyjadřovala obavy o sousední nemovitosti, které by mohly být stavební činností poškozeny. Již tehdy jsem Vám říkal, že to nemůže být důvod pro nepovolení celé stavby, ale spíše pro hledání podmínek, za jakých stavbu uskutečnit. Nemohu samozřejmě vyloučit, že se to stane, nicméně oprava průtahů obcemi se podobným způsobem provádí pravidelně a problémy obvykle nenastávají, v poslední době se jedná o průtahy Dlouhou Brtnicí, Stonařovem či Třebíčí – ul. Bráfova apod. V těchto případech byla navíc vzdálenost nemovitostí od silnice mnohem menší než v Litohoři. V reakci na podanou námitku jednoho z vlastníků přilehlé nemovitosti jsme jako příslušný speciální stavební úřad výslovně uložili stavebníkovi, aby provedl pasport všech přilehlých nemovitostí s tím, že případná poškození vzniklá v průběhu výstavby budou nahrazena stavebníkem (Ředitelství silnic a dálnic ČR). Domnívám se proto, že jsme učinili, všechna opatření, která by mohla být vyžadována. Chápu obavy občanů, ale současně si je nutné uvědomit, že i komunikace se a musejí opravovat a paradoxně, pokud by se stavební stav silnice I/38 časem zhoršoval, mohla by projíždějící vozidla časem také způsobovat větší hluk či vibrace. Další věcí je skutečnost, že stavební řízení je řízením návrhovým, a krajský úřad jako příslušný speciální stavební úřad je vázán návrhem stavebníka. Pokud stavebník doloží projekt, který splňuje všechny náležitosti, je v souladu s obecnými požadavky na výstavbu a požadavky dotčených orgánů, nemá krajský úřad s odkazem na možné (a dle mého názoru malé) riziko poškození sousedních nemovitostí stavbu nepovolit. Jako vhodnější mi přijde námi zvolený postup, při kterém se stavba povolí právě s podmínkou pasportizace okolních nemovitostí s náhradou případných škod. Souběh stavby kanalizace s navazující opravou komunikace je výhodný jak pro provoz na silnici I/38 (bude jen jedno omezení místo několika postupných), ale zejména pro investora kanalizace, protože ušetří nemalé náklady za uvedení komunikace do původního stavu, nemusí hradit zábor silnice apod. To, že se to v Litohoři povedlo považuji tedy za přínosné pro všechny... Věřím, že oprava jak kanalizace, tak navazující oprava silnice I/38 ve Vaší obci proběhne bez vážnějších komplikací a všichni občané budou spokojeni. S pozdravem oddělení dopravy odbor dopravy a silničního hospodářství Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika IČO: 70890749, bank. spoj. Sberbank CZ, a.s., č.ú.: 4050005000/6800 web: www.kr-vysocina.cz facebook

Vložil Obec Litohoř | 22.03.2019